Utmanande sommarjobb – att säkra för framtida ras i Lerum

Efter tidigare ras vid Alebäcken år 2006, då bland annat tre tomter rasat ned i ravinen, har Lerums kommun med hjälp av Peab Asfalt nu kunnat slutföra stabiliseringsåtgärder runt bäcken.

Desirée Persson, som går Väg- och Vattenprogrammet vid Chalmers i Göteborg, fick som sommarjobb hos Peab Asfalt ett lite annorlunda utmanande projekt att hålla i – stabiliseringsåtgärder för att säkra området vid Alebäcken från framtida ras. Förutom Desirée var det som mest det tre maskinister som hanterade två grävmaskiner och dumper samt en biolog på plats. Arbetet handleddes naturligtvis av en platschef.

Alebäcken Peab Asfalt

Desirées uppgifter har varit att se till att Peab Asfalt följer kontrollprogrammet, mäta portrycket vid två portrycksmätare varje dag för att se till att stabiliteten är tillräckligt god under arbetets gång samt beställa material och föra dagbok. Ett intressant projekt, enligt Desirée, då det varit många parter inblandade; kommunen, länsstyrelsen, en fiskevårdsförening och samt de som bor intill bäcken.

- Att ha en sådan engagerad tjej som Desirée är helt otroligt, säger Hans Bohdén, platschef. Hon har gjort ett fantastiskt jobb och hon har inte heller varit rädd för att bli smutsig. Desirée hjälpte bland annat till vid ett tillfälle med att rulla kokosmattor så att hon hade lera i stort sett över allt, fortsätter Hans.

Ett annat härligt minne som jag har med mig, var en dag när jag kom ned till bäcken för att se hur det gick för Desirée. Hon hade då tagit med sig sin mat ned för att äta den nära bäcken och hon såg ut att vara mycket nöjd med livet och tillvaron. Det här är precis det som symboliserar ett av våra värdeord i JUPPen och som vi vill att man skall vara inom Peab –Jordnära, avslutar Hans.

Elfiske och lektion om miljö

Startskotten för projektet började med att elfiska samt få en lektion om miljön och naturlivet i bäcken av miljökonsulten Dan. Detta gjorde att deltagarna fick en het annan syn på bark, sländor, fiskar och allt annat djurliv i bäcken.

Uppdraget omfattade därefter att bereda en arbetsväg ner i ravinen varför den branta slänten schaktades ur samtidigt som man lade undan och sparade på det befintliga vegetationsskiktet. 

Alebäcken Peab Asfalt

Cirka 30 meter av bäckfåran flyttades och leddes om österut mot ett av kvilleområdena. På en sträcka om cirka 110 meter stabiliserades den västra sidan av slänten med hjälp av avschaktning och stödfyllning vilken skall verka som en motvikt mot den tidigare rassidan.  För att ytterligare stabilisera marken lades en kokosmatta som erosionsskydd över hela slänten samt längst ned mot bäcken lades natursten. Kokosmattan skall förhindra att marken eroderas vid kraftigt regn.

Alebäcken Peab Asfalt

Då bäcken går i en ravin där det finns höga naturvärden och som även är en viktig lekplats för bland annat havsöring, skedde arbetet i nära samarbete med en miljökonsult/biolog. Enligt miljödomen fick grumlande arbeten endast ske mellan den 15 juli och 15 september men tack vare biologen kom de fram till ett sätt att påbörja arbetet med att flytta bäcken tidigare än planerat. För att minimera grumlande placerades större stenar och tvättat naturgrus för att stoppa vattenflödet till gamla bäckfåran och därigenom leda om bäcken. 30 minuter efteråt var vattnet klart igen.

Vegetationsskikten togs tillvara

När omledningen av bäcken var genomförd, kunde de fortsätta med arbetsvägen fram till fyllnadsområdets slut. Arbetet med arbetsvägen innebar att schakta fram en plan yta och lägga bergkross för att komma fram med maskiner och material till arbetsområdet. När detta var klart kunde man fortsätta med fylla upp slänten med bergkross. All schaktad vegetationsskikt togs tillvara för att sedan läggas tillbaka så att den ursprungliga vegetationen kunde växa upp på nytt. Det var också viktigt att skydda träden så att de inte blev skadade under tiden arbetet pågick.

Då man var nere i en skogsbevuxen ravin där schaktning utfördes, kunde Desirée bara konstatera att man inte skulle vara rädd för att bli smutsig om fötterna. Det fastnade en hel del lera under skorna.

Alebäcken Peab Asfalt

-  Det har varit roligt att projektet flutit på så bra som det gjort, säger Desirée. Tack vare grävmaskinisternas skicklighet och miljökonsultens förståelse och hjälp, blev arbetet klart mycket snabbare än planerat. Vi blev klara med arbetet ett par dagar efter det att vi egentligen skulle fått påbörja arbetet.

Grävmaskinisten och biologen har fått styra arbetet ihop, i princip utan ritningar för att få den nya slänten att se så naturligt ut som möjligt. Det har varit häftigt att se! Jag minns när vi hade startmöte vid Alebäcken i början av juni och gick längs bäcken. Då var det svårt att förstå hur man skulle få ner en stor grävmaskin och 2.500 ton bergkross. Men det gick och jag är väldigt tacksam över att ha fått vara med på ett sånt ovanligt projekt, avslutar Desirée.

Alebäcken Peab Asfalt

Alebäcken

Alebäcken är en relativt klar och näringsfattig bäck som rinner en ca 3 km lång sträcka från Lilla Stamsjön till Aspen, i Säveåns vattensystem. Alebäcken är ett biflöde till Säveån och är en bäck viktig som lekplats för bland annat havsöring. Vid elfiske 2005 erhölls en täthet av 216,7 öringungar/100 m2. Detta är en hög täthet. Även lax, bäcknejonöga, ål och abborre har fångats vid elfiskeundersökningar i ån. Alebäcken är dessutom en av Lerums mest värdefulla naturmiljöer.

Peab Asfalt AB, Margretetorpsvägen 84, 260 92 Förslöv. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700.
EPiTrace logger