Vårt miljöarbete

Genom att fokusera på forskning, produktutveckling, planering och utbildning skall Peab Asfalt minska användningen av fossila bränslen och bidra till en hållbar utveckling.

Peab Asfalt satsar på bioolja och koldioxidneutral tillverkning av asfalt

Peab Asfalt konverterar nu ett flertal asfaltverk till att använda bioolja vid produktionen istället för fossil eldningsolja. Biooljan är klassad som koldioxidneutral.

Vid asfaltverket i Veberöd som var först ut med att övergå till bioolja, minskar Peab Asfalt sina koldioxidutsläpp med hela 2.100 ton per år. Övriga asfaltverk som är konverterade är bland annat Örebro, Västerås och Fröland. Totalt för alla dessa asfaltverk beräknar Peab Asfalt att ytterligare minska koldioxidutsläppen med drygt 7.400 ton per år. Ambitionen är att Peab Asfalt helt övergår till bioolja där det är möjligt, för att därigenom ännu mera minska sin miljöpåverkan.

Bioolja har sitt ursprung i vegetabiliska oljor och basen är en restprodukt från industrier som tillverkar livsmedel, foder och parfym.

Genom att ta tillvara restprodukterna minskar vi inte bara miljöavfallen utan framförallt minskar vi vår miljöpåverkan avsevärt då produkten är klassificerad som helt koldioxidneutral av Energimyndigheten.

Utöver biooljan tillverkar vi asfalt vid våra övriga asfaltverk i huvudsak genom vattenkraftproducerad el vilket också medför minskade koldioxidutsläpp jämfört med fossil eldningsolja.

Produktutveckling

Peab Asfalt har under den senaste tioårsperioden arbetat intensivt med att utveckla klimatsmart asfalt. Teknikutvecklingen har under denna period medfört att både kvaliteten på färdig beläggning förbättrats samt att större temperatursänkningar, kombinerat med ökad återvinning, vid tillverkningen möjliggjorts.

De senaste åren har arbetet gått under samlingsnamnet Eco Paving, där lågtempererad asfalt (LTA) är en del av Peab Asfalts miljöanpassade och energisnåla beläggningstekniker.

Återvinning

För att nämna några ytterligare åtgärder som vi arbetar med är t ex att minska avfallet av gammal asfalt vid beläggningsarbeten. Detta gör vi genom att återanvända asfalten i största möjliga mån vid tillverkning av ny asfalt. Genom återanvändning av asfalt direkt på plats minskas transporterna till deponier, likväl som behovet av bitumen och stenmaterial.

Sparsam körning (Ecodriving)

Vi väljer i första hand våra transportörer som utbildat sig i sparsam körning (Ecodriving). Man skall köra med mindre miljöpåverkan, minska tomgångskörningen och bilarna skall vara miljöklassade.

Ökad miljömedvetenhet

För att öka miljömedvetenheten inom bolaget genomförs miljöutbildning för de anställda. Medarbetarna blir engagerade och arbetar ständigt med förbättringar som leder både till bättre miljö som arbetsmiljö.

År 2010 certifierades hela bolaget enligt ISO 14001 där bl a krav ställs för att bli godkänd är att man skall använda sig av bästa möjliga teknik, kartlägga och minska bolagets miljöpåverkan och sätta upp konkreta miljömål för förbättringar.

Peab Asfalt AB, Margretetorpsvägen 84, 260 92 Förslöv. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700.
EPiTrace logger