Asfalt

Asfalt, eller asfaltbetong, som är den korrekta benämningen utgörs av krossat stenmaterial, cirka 95% samt bitumen, ca 5%. Utöver detta tillsätts ofta även vidhäftningsmedel för att förbättra vidhäftningen mellan stenmaterialet och bindemedlet och på så sätt öka asfaltens beständighet.

Olika vägtyper kräver olika stenar och bindemedel

Stenmaterialet krossas i bergtäkter och sorteras i olika fraktioner för att blanda i asfaltverket. Bitumen är en oljeprodukt som framställs vid raffinering av råolja.

Både stenmaterial och bindemedel av olika kvalitet används. På högtrafikerade vägar i södra och mellersta Sverige används ofta relativt hårda bindemedel och  nötningsbeständiga stenmaterial. Avsikten med detta är att den färdiga asfaltbeläggningen ska motstå de tunga trafikbelastningarna samt slitage av dubbdäck. I de norra delarna av landet används ofta mjukare bindemedel som bättre motstår det kalla vinterklimatet.

Tillverkningstemperaturer

Asfalten kan också delas upp i undergrupper med avseende på tillverkningstemperatur. Den dominerande produkten är varm asfalt. Varm asfalt tillverkas vid ungefär 150°C. Halvvarm asfalt tillverkas vid cirka 90°C och används framförallt på det lågtrafikerade vägnätet i mellersta och norra Sverige.  Det går även att blanda asfalt helt kallt. Då används en emulgering av bitumen och vatten.

När asfalten läggs ut på vägen och packas kallas den för beläggning. Stora trafikleder och motorvägar har oftast tre beläggningslager. De undre lagren ska vara stabila och lastfördelande medan de översta lagret, slitlagret, framförallt ska motstå nötning och vridning från trafikerande fordon samt ge trafikanten en jämn och behaglig yta att köra på.

Hållbar utveckling

Teknikutvecklingen under de senaste åren bidragit till en mängd nya produkter. Bitumen har till exempel modifierats med polymerer vilket har inneburit bättre temperaturegenskaper samt möjliggjort styvare asfaltkonstruktioner. Under senare år har även bullerdämpande beläggningar blivit populära. Tanken är att vägbeläggningen dränerar bort en del av däckbruset. Miljökrav har också drivit utvecklingen mot lågtempererad asfalt som produceras i cirka 30°C lägre temperatur med bibehållen prestanda och funktion.

Slutligen är asfalt helt återvinningsbart. Vid nytillverkning kan 10-30% gammal asfalt tillsättas. I framtiden kommer dessa halter med stor sannolikhet att öka. Detta kommer ytterligare bidra positivt till asfaltbranschens tankar kring mindre miljöpåverkan och hållbar utveckling.

Peab Asfalt har i många år ständigt arbetat med miljön i fokus. Under Vårt miljöarbete kan du läsa mer om vad vi gör för att minimera vår miljöpåverkan.

Peab Asfalt AB, Margretetorpsvägen 84, 260 92 Förslöv. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700.
EPiTrace logger