Beläggningsarbeten

Som ett av Sveriges största asfalttillverknings- och beläggningsföretag lägger vi ut ca 2 miljoner ton asfalt per säsong. Genom närhet till våra asfaltverk kan vi minska miljöbelastningen med hänsyn till bl a transporter och koldioxidutsläpp och för att säkerställa kvalitet och produktion har vi förutom våra asfaltverk ett antal ackrediterade och certifierade väglaboratorier och maskinverkstäder.

För en klimatsmartare tillverkning av asfalt konverterar vi nu våra produktionsanläggningar till bioolja. Biooljan anses som koldioxidneutral enligt Energimyndigheten och är en restprodukt från livsmedelsindustrin. Målsättningen är att 50% av all tillverkad massa under 2016 skall vara tillverkad koldioxidneutralt.

För att ytterligare kvalitetssäkra beläggningsarbetet arbetar vi kontinuerligt med att uppgradera och optimera maskinparken, både ur miljö/arbetsmiljösynpunkt som kapacitetssynpunkt.

I vår moderna maskinpark har vi bland annat en remixer beläggningsmaskin. Remixing innebär att den befintliga beläggningen värms, rivs upp och blandas med nytillverkad asfaltmassa. Rivning, blandning och läggning sker i en integrerad process med samma maskinenhet.

Genom återvinning direkt på väg är denna teknik miljövänlig, resurssnål och kostnadseffektiv. Då maskinen även är utrustad med två sk screedar finns det även möjlighet att lägga ut ett lager med enbart ny asfaltmassa ovanpå det utlagda återvunna materialet. Denna metod är lämplig för återvinning på vägar med homogena slitlager med spårbildning och vid renovering av flygfälts-beläggningar.

Peab Asfalts Teknikavdelning har vidareutvecklat remixingmetoden genom fältförsök med tillsättning av polymer emulsion i syfte att förbättra beständigheten på beläggningen med en ännu mer miljövänlig och resurssnålare teknik. Ytterligare en metod som man utvecklat är Tunnskikt med halvvarm teknik. En metod som kan användas på de flesta gator och vägar, men som ger många miljömässiga fördelar såsom hög återvinningsgrad och mindre energiåtgång vid beläggningsarbetet.

Vi har också en banddriven asfaltläggare för i första hand infraprojekt. Maskinen kan lägga upp till 11 meters beläggnings bredd och även styras elektroniskt med indata från totalstation. Den är dessutom utrustad med ny typ av högpackande screed för att förbättra och säkerställa kvaliteten.

Peab Asfalt AB, Margretetorpsvägen 84, 260 92 Förslöv. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700.
EPiTrace logger